AKTUELLT.

Eksjö Radioklubb
 SK 7 AF
 Inbjuder till Årsmöte Fredag
 den 9/3 -18
 Klockan 19.00
 i Eksjö bollklubbs lokal

 (se vägbeskrivning, samma plats som tidigare år)
 Inlotsning 145.650 och 145.425

 Dagordning för Årsmötet 2018
 1. Mötets öppnande

             2. Val av protokolljusterare
                    3. Fastställande av dagordning
  4. Mötets behörighet
                   5. Val av ordförande för mötet
                   6. Val av sekreterare för mötet
                                                                  7. Framläggande av styrelse- kassa- och revisionsberättelse
                                              8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2017
                 9. Val av styrelse för år 2018
                                                           ordförande……………………1 år (nu SM7JCR)
                                                     vice ordförande.…….…….2 år (nu SM7BYP)
                                                         kassör…..……………………..2 år (nu SA7CIS)
                                                            10. Val av revisor1år………………… (nu SM5DRV)
                                                  11. Val av revisorssuppleant..1år (nu SM7FIG)
                                                       12. Val av valberedning……....1år (nu SM7EHU)
                                         13. Fastställande av årsavgiften för 2019
                      14. Motioner / propositioner.
     15. Övriga frågor.
16. Avslutning

 Loppis bord finns för den som vill ta med och sälja något som blivit över i ”radioshacket” !!


 Klubben bjuder på fika

Lotterier (för den som vill stödja klubben med lotteripriser mottages detta tacksamt)

VÄLKOMNA HÄLSAR STYRELSEN!


 Motioner till årsmötet ska vara klubben tillhanda senast 4/3-18 .

Medlemsavgift för 2018 kan inbetalas på plusgiro 397683-4.

Vägbeskrivning till Eksjö bollklubbslokal
TILLBAKA