AKTUELLT
Protokoll fört vid årsmöte för 2019 med Eksjö Radioklubb/SK7AF 21-11-13 i skyttepaviljongen Ränneslätt. 22 st närvarande.
 Ordförande SM7JCR Roger Johansson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 En tyst minut hölls för medlemmar som gått bort under året.
 1. Godkännande av dagordningen Dagordningen för mötet godkändes.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes sittande SM7JCR Roger Johansson och till sekreterare valdes SM7XFD Stefan Dahlman.
 3. Mötets behörighet Årsmötet befanns behörigen utlyst.
 4. Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.
5. Protokollsjusterare Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes SM7AJZ Carl-Göran Borg och SM7JUB Nils-Olof Jönnervik.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes.
7. Ekonomisk berättelse Kassarapporten föredrogs av ordföranden varefter den godkändes.
 8. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av SM7JCR Roger Johansson, då revisorn SM5DRV Lars Olgus ej kunde närvara, varefter den godkändes. 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2019 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
10. Avslutning Ordförande SM7JCR tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat.
 Vid protokollet: ………………………………
.                              sekreterare SM7XFD Stefan Dahlman
Justeras............................................................
                 ordförande SM7JCR Roger Johansson
Justeras ………… ………………                                                  …………………………….
                   SM7AJZ Carl-Göran Borg                                            SM7JUB Jan-Olof Jönnervik


Protokoll fört vid årsmöte för 2020 med Eksjö Radioklubb/SK7AF 21-11-13 i skyttepaviljongen Ränneslätt. 22 st närvarande.
 Ordförande SM7JCR hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
1. Godkännande av dagordningen Dagordningen för mötet godkändes.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes sittande SM7JCR Roger Johansson och till sekreterare valdes SM7XFD Stefan Dahlman.
3. Mötets behörighet Årsmötet befanns behörigen utlyst.
4. Föregående årsmötesprotokoll Föregående årsmötesprotokoll upplästes och godkändes.
5. Protokollsjusterare Till protokolljusterare tillika rösträknare valdes SM7AJZ Carl-Göran Borg och SM7JUB Nils-Olof Jönnervik.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelsen upplästes och godkändes med tillägg att Höglandsringen på 3613,5 tas med bland aktiviteterna.
 7. Ekonomisk berättelse Kassarapporten föredrogs av ordföranden varefter den godkändes.
 8. Revisionsberättelse Revisionsberättelsen föredrogs av SM7JCR Roger Johansson, då revisorn SM5DRV Lars Olgus ej kunde närvara, varefter den godkändes. 9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för 2020 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
10. Övriga frågor Förslag från styrelsen att till nästa årsmöte presentera en ”reviderad” version av klubbens stadgar. Förslag att tillkommande årsmöte undersöka om det går att koppla upp det via Jitsi, detta för att medlemmar som inte har möjlighet att åka till platsen kan medverka, styrelsen undersöker. Förslag att flytta klubbträffarna från tisdag till måndag då tisdagar är en vanlig ”klubbkväll” och kolliderar med andra föreningars aktiviteter, SM7JUB tar upp frågan med övriga föreningar i Trianon och återkommer om vi kan byta kväll. Vid frågor gällande lokalen tas kontakt med Nils-Olof Jönnervik, SM7JUB, som handhar kontakten med myndigheten som äger lokalen. SM5DK Lars-Eric Andreasson uppmärksammade SM7GTD John Moberg som dagligen håller i Höglandsringen och SM7AJZ Carl-Göran Borg som sköter hemsidan och inte minst SM5SUH Jan Blomqvist som gjort ett stort arbete med att få till stånd den ”nya” remoten.
11. Avslutning Ordförande SM7JCR tackade alla för visat intresse och förklarade mötet avslutat varefter klubben bjöd på kaffe och smörgås, dagen avslutades med att SM5UGF Hans Fritjof demonstrerade sitt loggprogram HF-logg.
Vid protokollet:………. ………………………………………….
                          sekreterare SM7XFD Stefan Dahlman

Justeras.............................................

                 ordförande SM7JCR Roger Johansson
Justeras …………………………………………… …………………………………………….
                  SM7AJZ Carl-Göran Borg                                             SM7JUB Jan-Olof Jönnervik
TILLBAKA